Έρευνα Δράσης

 

 

ScreenHunter_721 Apr. 26 22.57

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

Δήμου, Γ. (2005). Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Θεωρίες Μάθησης, Gutenberg, Αθήνα.

Κόσυβας, Γ. (1996). Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο,Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2002). Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία,Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, Όρια, Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική, Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. – Μπρούζος, Α. (2006). «Βασικές θέσεις και αντιλήψεις της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής. Στο Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.), Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Gutenberg, Αθήνα, σσ. 277 -324.

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Στρατηγικές Διδασκαλίας – Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, τ. Β’, Gutenberg, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Η σχολική τάξη, Gutenberg, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Gutenberg, Αθήνα.

Μπρούζος, Α. – Κοσσυβάκη, Φ. (2006). «Η ανοιχτή διδασκαλία ως μια δυνατότητα της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής». Στο Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.), Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Gutenberg, Αθήνα, σσ. 325 -357.

Παντελιάδου, Σ. – Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Εκδ. Γράφημα, Βόλος.

Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, μτφ. Δεληγιάννη – Κουιμτζή, Β., Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

UNESCO, (2002). Εκπαίδευση – Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg, Αθήνα.

Φράγκος, Χ. (1984). Ψυχοπαιδαγωγική, Gutenberg, Αθήνα.

Χρυσαφίδης, Κ. (2006). Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο, Gutenberg, Αθήνα.

Ξενόγλωσση

Benjamin, A. (2006). “Valuing Differentiated Instruction”, The Education Digest, 72 (1), pp.57 – 59.

Bearne, E. (1996). Differentiation and Diversity in the Primary School, Routledge, London.

Chapman, C. & King, R. (2005). 11 Practical ways to guide teachers toward differentiation, National staff development Council, 26 (4), pp. 20 -25.

Fenech Adami A. (2004). “Enhancing students” learning through differentiated approaches to teaching and learning: a Maltese perspective”, Journal of Research in Special Education Needs, Vol. 4 (2), pp. 91 -97.

Friend, M. & Pope, K. L. & Friend, M., & Cook, L. (2003). Interactions: Collaboration skills for school professionals, Boston: Allyn and Bacon.

Tomlinson, S. (1981). Educational Sub normality: A study in decision-making, London: Rout ledge and Kegan Paul

Tomlinson, S. (1982). A sociogy of special Education, London: Rout ledge and Kegan Paul

Tomlinson, S. (1985). The Expansion of Special Education Oxford Revie of Education, 11, 2, p.p. 157-165

Tomlinson, C. A. (2000a). Differentiated instruction: Can it work?, The Education Digest, 65(5), pp. 25–31.

Tomlinson, C. A. (2000b). Reconcilable differences? Standards-based teaching and Differentiation, The Educational Leadership, 58(1), pp. 6–11.

Ιστοσελίδες

Corley, M.      Differentiated Instruction Adjusting to the Needs of All Learners, Retrieved July 5, 2008 from http://www.ncsall.net/?id=736

Eaton, V. (1996). Differentiated Instruction, Retrieved July 5, 2008 from http://www.ualberta.ca/~jpdasddc/incl/difinst.html

How to Plan for Differentiated Instruction http://www.teach-nology.com/tutorials/
teaching/differentiate/planning/

Tomlinson, C. A. (2003 – 2004c). Differentiation of Instruction in the Elementary Grades, Eric Digest Retrieved June 30, 2008 from http://www.ericdigests.org/2001-2/elementary.html

Theroux, P. (2004). Strategies for Differentiating, Updated 20 June, 2004, RetrievedJune 29, 2008 from http:// members. shaw.ca/ priscillatheroux/ differentiatingstrategies. Html

 

 

 

Αpple, M. (1991), «Ιdeology and curriculum», New York : Routledge.

Αpple, M.W. (2006), “Educating the right way: markets, standards, god, and education (2 edn)”

Bloozowich, D.G. (2001) Differentiated instruction in heterogeneously grouped sixth grade classrooms. Published thesis-EdD. Immaculata University Pennsylvania.

Cohen, L. & Manion, L. (2000). Research methods in education. London: Routledge.

Gayfer, M. (1991). The multi-grade classroom: Μyth and reality. A Canadian study. Toronto: Canadian Education Association.

Vygotsky,L. S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2009,Νοέμβριος). Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας-μάθησης με την αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων. ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Ιωάννινα.

Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και διαφοροποίηση διδασκαλίας- μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία.

Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου Δ. (επιμέλεια) Συλλογική εργασία (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές.Αθήνα .Εκδόσεις Πεδίο.

 

Δικτυογραφία

educartoon.gr

www.diapolis.auth.gr

www.diki.org

www.dyslexia-goneis.gr

www.pek.org.cy

www.biblionet.gr

www.sed.uth.gr

www.e-selides.gr

www.axortagos.gr

www.pi-schools.gr

https://www.captainbook.gr

www.academia.edu

www.elemedu.upatras.gr

www.ipaideia.gr

www.imerologiodaskalou.blogspot.com

www.ebooks.gr

www.e-yliko.gr

Πηγή: http://www.chiourea.gr/2013/06/blog-post_8412.html

Advertisements
By ioannap Posted in ΠΜΣ Με ετικέτα