Έρευνα Δράσης

 

 

ScreenHunter_721 Apr. 26 22.57

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

Δήμου, Γ. (2005). Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Θεωρίες Μάθησης, Gutenberg, Αθήνα.

Κόσυβας, Γ. (1996). Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο,Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2002). Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία,Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, Όρια, Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική, Gutenberg, Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. – Μπρούζος, Α. (2006). «Βασικές θέσεις και αντιλήψεις της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής. Στο Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.), Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Gutenberg, Αθήνα, σσ. 277 -324.

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Στρατηγικές Διδασκαλίας – Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, τ. Β’, Gutenberg, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Η σχολική τάξη, Gutenberg, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Gutenberg, Αθήνα.

Μπρούζος, Α. – Κοσσυβάκη, Φ. (2006). «Η ανοιχτή διδασκαλία ως μια δυνατότητα της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής». Στο Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.), Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Gutenberg, Αθήνα, σσ. 325 -357.

Παντελιάδου, Σ. – Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Εκδ. Γράφημα, Βόλος.

Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, μτφ. Δεληγιάννη – Κουιμτζή, Β., Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

UNESCO, (2002). Εκπαίδευση – Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg, Αθήνα.

Φράγκος, Χ. (1984). Ψυχοπαιδαγωγική, Gutenberg, Αθήνα.

Χρυσαφίδης, Κ. (2006). Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο, Gutenberg, Αθήνα.

Ξενόγλωσση

Benjamin, A. (2006). “Valuing Differentiated Instruction”, The Education Digest, 72 (1), pp.57 – 59.

Bearne, E. (1996). Differentiation and Diversity in the Primary School, Routledge, London.

Chapman, C. & King, R. (2005). 11 Practical ways to guide teachers toward differentiation, National staff development Council, 26 (4), pp. 20 -25.

Fenech Adami A. (2004). “Enhancing students” learning through differentiated approaches to teaching and learning: a Maltese perspective”, Journal of Research in Special Education Needs, Vol. 4 (2), pp. 91 -97.

Friend, M. & Pope, K. L. & Friend, M., & Cook, L. (2003). Interactions: Collaboration skills for school professionals, Boston: Allyn and Bacon.

Tomlinson, S. (1981). Educational Sub normality: A study in decision-making, London: Rout ledge and Kegan Paul

Tomlinson, S. (1982). A sociogy of special Education, London: Rout ledge and Kegan Paul

Tomlinson, S. (1985). The Expansion of Special Education Oxford Revie of Education, 11, 2, p.p. 157-165

Tomlinson, C. A. (2000a). Differentiated instruction: Can it work?, The Education Digest, 65(5), pp. 25–31.

Tomlinson, C. A. (2000b). Reconcilable differences? Standards-based teaching and Differentiation, The Educational Leadership, 58(1), pp. 6–11.

Ιστοσελίδες

Corley, M.      Differentiated Instruction Adjusting to the Needs of All Learners, Retrieved July 5, 2008 from http://www.ncsall.net/?id=736

Eaton, V. (1996). Differentiated Instruction, Retrieved July 5, 2008 from http://www.ualberta.ca/~jpdasddc/incl/difinst.html

How to Plan for Differentiated Instruction http://www.teach-nology.com/tutorials/
teaching/differentiate/planning/

Tomlinson, C. A. (2003 – 2004c). Differentiation of Instruction in the Elementary Grades, Eric Digest Retrieved June 30, 2008 from http://www.ericdigests.org/2001-2/elementary.html

Theroux, P. (2004). Strategies for Differentiating, Updated 20 June, 2004, RetrievedJune 29, 2008 from http:// members. shaw.ca/ priscillatheroux/ differentiatingstrategies. Html

 

 

 

Αpple, M. (1991), «Ιdeology and curriculum», New York : Routledge.

Αpple, M.W. (2006), “Educating the right way: markets, standards, god, and education (2 edn)”

Bloozowich, D.G. (2001) Differentiated instruction in heterogeneously grouped sixth grade classrooms. Published thesis-EdD. Immaculata University Pennsylvania.

Cohen, L. & Manion, L. (2000). Research methods in education. London: Routledge.

Gayfer, M. (1991). The multi-grade classroom: Μyth and reality. A Canadian study. Toronto: Canadian Education Association.

Vygotsky,L. S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2009,Νοέμβριος). Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας-μάθησης με την αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων. ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Ιωάννινα.

Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και διαφοροποίηση διδασκαλίας- μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία.

Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου Δ. (επιμέλεια) Συλλογική εργασία (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές.Αθήνα .Εκδόσεις Πεδίο.

 

Δικτυογραφία

educartoon.gr

www.diapolis.auth.gr

www.diki.org

www.dyslexia-goneis.gr

www.pek.org.cy

www.biblionet.gr

www.sed.uth.gr

www.e-selides.gr

www.axortagos.gr

www.pi-schools.gr

https://www.captainbook.gr

www.academia.edu

www.elemedu.upatras.gr

www.ipaideia.gr

www.imerologiodaskalou.blogspot.com

www.ebooks.gr

www.e-yliko.gr

Πηγή: http://www.chiourea.gr/2013/06/blog-post_8412.html

By ioannap Posted in ΠΜΣ Με ετικέτα

Πρoστατευμένο: Ψηφιακό Παιδαγωγικό Υλικό

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

By ioannap Posted in ΠΜΣ Με ετικέτα ,

Πρoστατευμένο: Εργασίες γ’ εξάμηνο_χειμωνας 2014-15

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

By ioannap Posted in ΠΜΣ Με ετικέτα
Εικόνα

Αξιολόγηση

«Η αγωγή. Θα τη βάλουμε στο εδώλιο. Και θα την δικάσουμε την αγωγή. Σας παρακαλώ όμως όχι τους δασκάλους. Όχι τους Δασκάλους. Δεν είναι οι Δάσκαλοι εκείνοι που φταίνε για την κακή αγωγή που έχουμε.Οι δάσκαλοι παίρνουν οδηγίες.» 

(Δημήτρης Λιαντίνης)

ε! τους εκπαιδευτικούς και τα μάτια σας!

e17567f3496bffc7ed6ba59375ccaa41-ceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf2

και στο δια ταύταScreenHunter_460 Feb. 22 00.37

PMS_αξιολόγηση

Πρoστατευμένο: ΠΜΣ_Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

By ioannap Posted in ΠΜΣ Με ετικέτα
Εικόνα

Πρoστατευμένο: Oμαδοσυνεργατική διδασκαλία

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

By ioannap Posted in ΠΜΣ Με ετικέτα

Πρoστατευμένο: Μεθοδολογία Έρευνας

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

By ioannap Posted in ΠΜΣ Με ετικέτα ,